Yhdistyksen säännöt

KOLAVA-KUJALA-KARISTON OMAKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §       Yhdistyksen nimi on Kolava-Kujala-Kariston omakotiyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

2 §       Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota Kolavan, Kujalan ja Kariston alueen asukkaat, asuintonttien, asuintilojen, vuokratonttien ja edellä mainittujen tonttien määräalan omistajat, vuokralaiset, rakentajat ja näiden perikuntien jäsenet yhteistoimintaan heidän yhteiskunnallisten, taloudellisten ja sivistyksellisten etujensa valvomiseksi.

3 §       Toimintansa tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä valistus- ajanviete- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja alueen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräystä.

4 §       Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kolavan, Kujalan ja Kariston kaupunginosien alueella asuva tai siellä tilan, tontin tai niiden määräalan omistava, vuokraaja, rakentaja tai näiden perikuntaan kuuluva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja täyttää jäsenvelvoitteensa.

5 §       Jokaisen jäsenen nimi, osoite, kotipaikka ja muut mahdolliset yhteystiedot kirjataan jäsenluetteloon, jota pitää yhdistyksen johtokunta.

6 §       Yhdistyksen liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudet päättää vuosikokous.

7 §       Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenelle myönnetty ero astuu voimaan kyseisen kalenterivuoden päättyessä.

8 §       Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Myös varajäsenillä on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 §       Johtokunnan tehtävänä on

1)      valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut tarvittavat virkailijat,

2)      panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset ja kutsua kokoukset koolle,

3)      valmistella yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös,

4)      pitää jäsenluetteloa ja päättää 4 §:ssä mainittujen uusien jäsenten ottamisesta yhdistykseen.

10 §    Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §    Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen.

12 §    Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)      Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

2)      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden hallinto ja tilinpito mahdollisesti antavat aihetta.

3)      Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4)      Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

5)      Päätetään virkailijoiden palkkioista.

6)      Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä johtokuntaan 4-6 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä seuraavaksi vuodeksi.

7)      Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

8)      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §    Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla postitse tai sähköpostilla vähintään seitsemää päivää ennen kokousta. Kullakin läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

14 §    Yhdistys voidaan purkaa tai sen sääntöjä muuttaa, jos siitä on mainittu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, siirretään yhdistyksen varat, saatavat ja omaisuus Lahden Omakotiliitto ry:lle, jonka kotipaikka on Lahden kaupunki, käytettäväksi omakotiyhdistysaatteen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

15 §    Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Uudet säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 16.2.2009 ja muutettiin vuoden 2010 vuosikokouksessa (22.2.2010).